قوانین و مقررات ثبت سمن

در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1399
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
در خصوص آیین¬نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اصلاح مفاد بندهای (5) و (8) تصویب¬نامه شماره 3718/ت57593هـ مورخ 30/01/1399 هیأت محترم وزیران در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
نقشه راه توسعه دولت الکترونیک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ]
دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ]
استاندارد تارنمای دستگاه های اجرایی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ]
آیین نامه توسعه دولت الکترونیک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ]
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ]
تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل اجرایی ساماندهی و ارتقا خدمات سفر
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
آیین نامه فعالیت هیات های اندیشه ورز استانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد (مدیریت بحران)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ]
متن کامل منشور حقوق شهروندی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و برنامه های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اسفند ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اسفند ۱۳۹۷ ]
آیین نامه اجرایی شورای عالی ترافیک
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اسفند ۱۳۹۷ ]
شرایط عمومی پیمان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل تشکیل شورای هماهنگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرایی وزیر محترم کشور شورای اقامه نماز اصلاحیه سال 1397
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ]
شرح وظایف اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
 
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
قانون مدیریت خدمات کشوری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
سایر
[ شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
 
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۳ دی ۱۳۹۷ ]
 
قانون احزاب سیاسی و تشکلها
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۲ دی ۱۳۹۷ ]
 
انتخابات ریاست جمهوری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۱ دی ۱۳۹۷ ]
 
قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۱ دی ۱۳۹۷ ]
 
عناوین وظایف واختیارات واگذار شده توسط ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۸ دی ۱۳۹۷ ]
بروشور سامانه دادور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
اهم مشوق های قانونی سرمایه گذاری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
اهم فرصتها، قابلیتها و مزیتهای سرمایه گذاری استان سیستان وبلوچستان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
مجموعه مقررات ارزی ناظر بر نحوه افتتاح حسابهای ارزی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون مالیاتهای مستقیم
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون مالیات بر ارزش افزوده
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون صادرات و واردات
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل قانون اجرایی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون دریایی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 1368
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ]