حضور و سخنرانی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در همایشی تحت عنوان انجمن الکلی های بهبود یافته

محمد میهنی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی از انجمن الکلی های بهبود یافته در رابطه با اعمال انسان دوستانه انجمن که موجب عدم مصرف الکل در معتادین شده تقدیر و تشکر کرد و ...
.
محمد میهنی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی از انجمن الکلی های بهبود یافته در رابطه با اعمال انسان دوستانه انجمن که موجب عدم مصرف الکل در معتادین شده تقدیر نمود
ایشان در ادامه عنوان کردند که باعث خوشحالی است که انجمن تمامی خدمات رسانی را در این باب به صورت رایگان انجام داده
محمد میهنی اظهار نمودند که در ترک اعتیاد مهم ترین راهکار استفاده از تجارب افراد بهبود یافته است و تاثیر این موضوع را حتی بیشتر از تاثیر خانواده دانستند
در پایان ضمن اظهار خوشحالی از اینکه در این جمع دعوت شدند از عملکرد مثبت انجمن تقدیر و تشکر نمودند
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۸
علی برآهوئی |