حضور مدیرکل و معاون تشکلهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز معلولین

محمد میهنی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به همراه معاون تشکلهای اجتماعی در همایشی تحت عنوان گرامیداشت روز معلول حاضر شده ...
.
محمد میهنی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به همراه معاون تشکلهای اجتماعی در همایشی تحت عنوان گرامیداشت روز معلول در جمع معلولین حاضر شده و به
مشاهده برنامه های متنوع آنان پرداختند
ز
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۸
علی برآهوئی |