نشست سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با مدیر کل فنی و حرفه ایی استان و بحث و تبادل نظردر خصوص استفاده از ظرفیت های استانی برای افزایش مهارت آموزی و توانمند سازی اقشار مختلف مردم استان .

pic 2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۱۵