اختصاص مبلغ 28200 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور برای راه اندازی وادامه فعالیت دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در شهرهای زاهدان،زابل و چابهار

در راستای استقرار و فعال سازی دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین بارویکرد اجتماع محور و مشارکت جامعه محلی بمنظور ارتقای وضعیت اجتماعی،فرهنگی، مالی، محیطی ومسکن خانوارهای ساکن در محلات فرودست(حاشیه) سه شهر زاهدان، زابل و چابهار  از طریق موسسات و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های اجتماعی و فرهنگی در راستای برنامه های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اعتبار 28200 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی قرارداد منعقد گردید.

این دفاترتاسیس و فعالیت خود را مطابق شرح خدمات و به عنوان کانون تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی در امر توسعه و هدایت و راهبری در 4 محله شهر زابل،9 محله شهر زاهدان و 3 محله شهر چابهارپیش خواهند برد .یکی از اهداف و فعالیت های این دفاتر تجمیع نیروها، جلوگیری از تداخل فعالیت ها و اقدامات در راستای نهادینه سازی مبتنی بر مشارکت محلی و جلب اعتماد ساکنان در پیشبرد برنامه های ساماندهی و توانمندسازی مناطق مذکور خواهد بود.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳