اختصاص 2 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان اجتماعی کشور برای اجرای برنامه های ارتقاء وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق حاد و بحرانی سراوان

به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در چارچوب سیاست ها و خط مش شورای اجتماعی کشور ، تفاهم نامه های همکاری فی مابین استانداری با برخی ادارات کل استان ( بهزیستی ،آموزش و پرورش ، علوم پزشکی ، فرهنگ و ارشاد ، ورزش و جوانان ، میراث فرهنگی و شهرداری ) برای اجرای برنامه های ارتقای وضعیت اجتماعی فرهنگی در مناطق حاد و بحرانی با محوریت شهرستان سراوان و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد فعال اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است شهرستان سراوان بر اساس شاخص هایی که توسط مرکز رصد اجتماعی و معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تعیین شده به عنوان شهر هدف اجرای برنامه های مذکور انتخاب شده است .

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۵۳