به منظور بررسی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و دولتی در سال 98 نمایندگان بیمه تکمیلی استان با سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی دیدار کردند

در این نشست پیرامون تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده بحث و تبادل نطر شد

758

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۵