شرح وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

- بررسی وشناسائی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح شاخص های مذکور .

- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه پیشتهادات و  راهکارهای لازم به مقامات مسئول و ذیصلاح .

- بررسی مسائل اجتماعی وفرهنگی استان ومنطقه وتعیین اولویت ها به منظور ارائه طرحهای کاربردی در شوراهها و کارگروههای ذی ربط .

- پیگیری اجرای قوانین ، مصوبات دولت ،مصوبات شورای اجتماعی کشور وسایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی وفرهنگی استان .

- بررسی واتخاذ تصمیمات کاربردی درخصوص راههای کنترل انحرافات وناهنجاریهای اجتماعی از طریق کار گروه فرهنگی،اجتماعی استان .

- انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی استان .

- بررسی رفتارهای اجتماعی وفرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی وروش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ .

- مطالعه وبررسی وضعیت مسائل اجتماعی، فرهنگی وبهداشتی در سطح استان برای تنظیم اولویتهای آموزشی استان به منظور       ارتقاء سلامت بهداشتی، روانی واجتماعی مردم .

- نظارت وپیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط ورسیدگی به مشکلات .

- انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت مردم روستا وشهر در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی وعام المنفعه.

- انجام بررسی ومطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم در امور اجتماعی ورائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت    مردمی دراستان با همکاری متفکران ، صاحب نظران، هنرمندان ، نخبگان وخبرگان علمی وفرهنگی استان .

- اجرای سیاستهای اجتماعی دولت از طریق سازمان های مردم نهاد .

- ساده سازی وتسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد وانجام بررسی های لازم در خصوص هویت هیاٌت موسس و دیگر ارکان سازمان در چاچوب قوانین ومقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط ودریافت وتنظیم وتکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس .

- برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان مطابق با قوانین ومقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط وتبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه . 

- نظارت مستمر برفعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین ومقررات ازطریق فرمانداران باهمکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط وبررسی ورسیدگی به گزارشات وشکایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد واعلام آن به مراجع ذیربط.

 - بررسی ومطالعه راهکارهای تشویق وارتقاء کیفی سازمان های مردم نهاد از طریق بستر سازی اجتماعی وهدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چهار چوب قوانین ومقررات مربوطه  .

- هماهنگی وهمکاری با فرمانداری هادر راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان .

 

- فراهم آوردن زمینه ترویج نظم وانضباط وارتقاء امنیت اجتماعی ، فرهنگی عفاف وحجاب وحفظ صیانت از ارزشهای اخلاقی ، ارتقاء      فرهنگ قانون مداری وتلاش درجهت صیانت ازحقوق شهروندی ورضایت عمومی وارتقاء وحدت وهمبستگی ملی وهویت ایرانی اسلامی،      با تاکید بر باورها وارزشهای دینی ،قومی ومحلی .

- بررسی ونظارت بر دستگاهها ونهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان.

- تلاش برای ارتقاء نشاط اجتماعی ورضایت عمومی در استان  .

- تلاش در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف بویژه جوانان ونوجوانان ونظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاههای متولی