شرح وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

شرح وظایف دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به صورت کلی

 

- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه پیشنهادات و  راهکارهای لازم به مقامات مسئول و ذیصلاح.

- بررسی و شناسائی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح شاخص های مذکور .

-بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی استان و منطقه و تعیین اولویتها به منظور ارائه طرحهای کاربردی در شوراها و کارگروههای ذیربط .-پیگیری اجرای قوانین ، مصوبات دولت ،مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی استان .

-بررسی و اتخاذ تصمیمات کاربردی در خصوص راههای کنترل انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی از طریق کار گروه فرهنگی،اجتماعی استان .

-انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی استان .- بررسی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی و روش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ.-مطالعه و بررسی وضعیت مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در سطح استان برای تنظیم اولویتهای آموزشی استان به منظور ارتقاء سلامت بهداشتی، روانی و اجتماعی مردم .-نظارت و پیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات .

-انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت مردم روستا و شهر در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و عام المنفعه.-انجام بررسی و مطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم در امور اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در استان با همکاری متفکران ، صاحب نظران، هنرمندان ، نخبگان و خبرگان علمی و فرهنگی استان .

-اجرای سیاستهای اجتماعی دولت از طریق سازمان های مردم نهاد .-ساده سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد و انجام بررسی های لازم در خصوص هویت هیاٌت موسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسیس .

-برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهایاستانی سازمان های ذیربط و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه . 

-نظارت مستمر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین و مقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذیربط. 

-بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقاء کیفی سازمان های مردم نهاد از طریق بستر سازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه  .-هماهنگی و همکاری با فرمانداریها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان.

-فراهم آوردن زمینه ترویج نظم و انضباط و ارتقاء امنیت اجتماعی ، فرهنگی عفاف و حجاب و حفظ صیانت از ارزشهای اخلاقی ، ارتقاءفرهنگ قانون مداری و تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقاء وحدت و همبستگی ملی و هویت ایرانی اسلامی،با تاکید بر باورها و ارزشهای دینی ،قومی و محلی .-بررسی و نظارت بر دستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان.

-تلاش برای ارتقاء نشاط اجتماعی و رضایت عمومی در استان.-تلاش در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاههای متولی.