چارت سازمانی

 

محمد میهنی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 

عزیزاله عیدوزهی                                         

معاون مشارکت های اجتماعی

 

مهدی کیخواه نژاد                                   

رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی

 

خدیجه عابدینی                                 

 کارشناس مسئول امور اجتماعی ( امور سازمان های مردم نهاد)

 

سمراد سیفی                                             

کارشناس هماهنگی و پیگیری

 

مهدی رافت                                           

کارشناس امور اجتماعی

 

سارا فیضی                                          

  کارشناس امور اجتماعی ( امور آسیب های اجتماعی نوپدید و سلامت اجتماعی )

 

نرگس محمدی محمودی                     

کارشناس امور اجتماعی ( امور ساحل و دریا)

 

امان الله تمنده رو

کارشناس امور اجتماعی

 

مینا دلیری   

کارشناس امور اجتماعی

 

شهربانو پیشداد                               

کارشناس امور اجتماعی