چارت سازمانی

 

لیلا سایگانی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 

عزیزاله عیدوزهی                                         

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی 

 

خدیجه عابدینی                                 

معاون تشکلها و مشارکت اجتماعی 

 

 مهدی کیخواه نژاد                                   

رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی 

 

سمراد سیفی                                             

کارشناس هماهنگی و پیگیری 

 

سارا فیضی                                          

  کارشناس امور اجتماعی ( امور آسیب های اجتماعی نوپدید و سلامت اجتماعی )

 

نرگس محمدی محمودی                     

کارشناس امور اجتماعی ( امور ساحل و دریا)

 

عبدالحکیم شاهمیری

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

محمد شاهوزایی

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

مینا دلیری   

کارشناس امور اجتماعی

 

حمیده وظیفه دان ملاشاهی

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

عباس میرشکاری

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی

 

شهربانو پیشداد                               

کارشناس امور اجتماعی