آئین نامه ها

تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل اجرایی ساماندهی و ارتقا خدمات سفر
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
آیین نامه فعالیت هیات های اندیشه ورز استانی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل کارگروه تخصصی تشکلهای مردم نهاد (مدیریت بحران)
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ]
متن کامل منشور حقوق شهروندی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
برنامه های 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و برنامه های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ]
آیین نامه تشکیل سازمان مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای تاسیس سمن
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای قوانین و مقررات مالیاتی سمن
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
طرح استاندارد سازی موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ستاد ساماندهی متکدیان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
بخشنامه مقررات جمع آوری کمک های مردمی توسط موسسات خیریه و عام المنفعه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]