آئین نامه ها

آیین نامه تشکیل سازمان مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای تاسیس سمن
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
راهنمای قوانین و مقررات مالیاتی سمن
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
طرح استاندارد سازی موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
آیین نامه ستاد ساماندهی متکدیان
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
بخشنامه مقررات جمع آوری کمک های مردمی توسط موسسات خیریه و عام المنفعه
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستور العمل نحوه برگزاری مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه سازمان های مردم نهاد
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب تعیین نماینده سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت
[ استانداری استان سیستان و بلوچستان - ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ]

شعار سال